Zbrojnice

Roku 1957 byla naplánována v akci Z na rok 1958 adaptace požární zbrojnice. Adaptace zbrojnice si vyžádala 1 158 brigádnických hodin. Vybudovaná hodnota činila 22 tis. Kčs. Tato adaptace se bohužel nesetkala s úspěchem. Střecha na garážích, která nebyla opravována, spadla. Tato záležitost přiměla naše členy k získání stavebního povolení a určité částky peněz na stavbu nového požárního domu. Peněžní částka musela být doplněna závazkem členů na odpracování brigádních hodin. Toto úsilí vyvrcholilo v roce 1961, kdy byly skončeny práce na budově nové zbrojnice a tato byla 29. června předána do užívání místní jednotě PO. Při nákladu asi 130 tisíc Kčs bylo vybudováno dílo v hodnotě 290 tisíc Kčs. Bylo zde odpracováno na 8 000 dobrovolných hodin.

Na slavnostním zasedání bylo 56ti občanům uděleno čestné uznání. Je třeba zde vyzdvihnout práci několika členů – M. Bílého, J. Berky, J. Lehejčka, V. Kulhánka a dalších členů. Tehdejší MNV využil této budovy a přestěhoval své sídlo z obecní budovy, kterou následně prodal, do nového požárního domu.

V roce 2008 prošla zbrojnice menší rekonstrukcí. Byla vyměněna vrata, za nová elektricky poháněná sekční vrata. Současně s výměnou vrat bylo provedeno nové nahození vnější omítky hasičského domu na níž se nyní pyšní nový znak.

22