Organizace sboru

Sbor dobrovolných hasičů Senohraby byl založen v roce 1898. V současné době je sbor organizační jednotkou SH ČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska), v níž jsou bezprostředně realizovány, především působností výkonnou a prováděcí, cíle sdružení, práva, povinnosti a zájmy členů sdružení. Sbor v rozsahu vymezeném těmito stanovami v příslušném územním obvodu analyzuje, koncipuje, koordinuje, metodicky řídí, organizačně zabezpečuje vnitřní činnost a záležitosti, realizuje zejména součinnost jmenovitě na úseku požární ochrany s orgány obce, veřejností a právnickými osobami. Sbor je tvořen volenými orgány a členskou základnou. Orgány sboru jsou: valná hromada, výbor sboru, starosta sboru, velitel sboru a vedoucí zájmových kolektivů. Sbor vlastní majetek a je vybaven nezbytným majetkem sdružení, který užívá a s nímž je oprávněn za stanovených podmínek disponovat a který je povinen spravovat a chránit.

Působnost. Sbor se bezprostředně zúčastňuje požární ochrany obce, veřejných a dalších prostor, fyzických a právnických osob, zejména podílením se na poradenské a konsultační činnosti, na činnosti preventivních požárních hlídek, zvláště v situacích zvýšeného požárního nebo jiného obecného nebezpečí a mimořádných událostí, při větších shromážděních osob a při ostraze nebo dohledu nad objekty a zařízeními s vyšším požárním nebezpečím, na výstavbě, udržování, zkouškách a kontrolách zařízení, prostředků a pomůcek určených k signalizaci a ochraně před požáry, anebo určených k zásahům proti nim a jiným mimořádným událostem, na osvětové, preventivně výchovné a vzdělávací činnosti zaměřené na předcházení požárům jiným mimořádným událostem a postupům při zasahování proti nim, na činnosti zásahových jednotek při požáru nebo jiné mimořádné události a při odstraňování škodlivých následků takových událostí, popř. při jiných událostech a situacích, při kterých mohlo být užito sil a prostředků hasičské techniky, na vyhledávání zejména členů zásahových jednotek a na aktivním výchovném působení na mládež též s cílem získat ji pro aktivní činnost ve sboru. Činnost sboru je zajišťována především nezištnou a obětavou prací členů. Na podporu svých aktivit může sbor vyvíjet výdělečnou a podnikatelskou činnost za předpokladu dodržení obecných platných právních předpisů. Ve své vnitřní činnosti a záležitostech sbor přiměřeně a podle svých možností zejména pečuje o kulturní, osvětovou, vzdělávací, soutěžní, sportovní, brannou, turistickou, zábavní a jinou zájmovou činnost svých členů, příslušníků jejich rodin a popř. i širší veřejnosti, přitom zvláště dbá o udržování tradic sboru a o zachování dokladů a pamětihodností vztahujících se k jeho historii, dobrovolnou prací svých členů přispívá k ochraně a zlepšování životního prostředí, podílí se na humanitární pomoci. Sbor si váží svých členů, dbá o pověst každého svého člena a celého sdružení. Je-li tato pověst porušena, je povinen působit k nápravě, včetně použití právních prostředků. Působnost sbor uskutečňuje co možná ve spolupráci s jinými sbory, zejména sousedícími, s okrskovými orgány s OSH.

Valná hromada je stálým rozhodovacím orgánem sboru. Tvoří ji členská základna sboru. Valná hromada jedná a rozhoduje: o symbolech sboru, o zprávách, týkajících se činnosti sboru v obvodu jeho působnosti, zahrnující podstatné údaje o činnosti jeho orgánů a zájmových kolektivů, jeho hospodaření, o zprávě kontrolní a revizní rady (revizora účtů), o rozpočtu sboru, o zaměření činnosti sboru v obvodu jeho působnosti na další období, o výši členských příspěvků a způsobu jejich úhrady a o výši odvodu nad rámec stanovené částky, o jmenování čestných členů, o všech dalších otázkách v působnosti sboru, které si vyhradí. Valná hromada volí a odvolává starostu, popř. jeho náměstka nebo náměstky, velitele sboru, popř. vedoucího kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmových kolektivů, další členy výboru, předsedu a členy kontrolní a revizní rady sboru (revizora účtů), delegáta nebo delegáty shromáždění delegátů sborů. Volí kandidáty na funkce ve vyšších orgánech OSH (MSH), KSH a SH ČMS. Valnou hromadu svolává výbor nebo starosta. Valná hromada se koná jako řádná jednou za půl roku, z nichž jedna je výroční, jako mimořádná do jednoho měsíce svolaná ze závažných důvodů na základě rozhodnutí výboru, kontrolní a revizní rady, popř. revizora účtů, výkonného výboru OSH nebo výkonného výboru SH ČMS nebo na žádost kvalifikované absolutní většiny řádných členů působících ve sboru.

Postavení, organizace a působnost výkonných orgánů. Výkonné orgány připravují jednání a rozhodnutí valné hromady a její rozhodnutí provádějí, řídí činnost sboru v době mezi konáním valných hromad, vyřizují běžné záležitosti sboru. Výkonnými orgány sboru jsou: výbor sboru, starosta, popř. náměstek nebo náměstkové starosty, velitel sboru, popř. vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmových kolektivů.

Výbor sboru projednává a rozhoduje všechny závažné záležitosti sboru, pokud nejsou vyhrazeny nebo si je nevyhradí valná hromada. Výbor svolává starosta popř. jeho náměstek.

Starosta sboru rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem sboru, připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho rozhodnutí, vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru, o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru.

Náměstkové jej zastupují v době jeho nepřítomnosti nebo v záležitostech, které jim svěří. Pokud není ustaven náměstek starosty, zastupuje jej velitel sboru.

Velitel sboru vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje sbor při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickými osobami.

Vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmových kolektivů, zejména provádějí rozhodnutí orgánů sboru, které se týkají oboru činnosti kolektivu, organizují a řídí jeho činnost, tlumočí zájmy a stanoviska kolektivu na jednáních orgánů sboru.

Kontrolní a revizní rada sboru má postavení, vnitřní organizaci, působnost, práva a povinnosti ve vztahu k sboru. Dbá na dodržování zákonů, stanov, směrnic, vnitřních předpisů a rozhodnutí ústředních orgánů. Dále dbá na hospodaření sboru, ochranu majetku sboru a je přítomna jakémukoli jednání orgánu, při kterém se rozhoduje s hlasem poradním.