Historie sboru

Historie hasičského sboru v Senohrabech se počíná psát rokem 1898. Předcházela tomu událost, která o založení sboru hasičů rozhodla. Téhož roku v den svatby Barbory Zrckové s Josefem Krčmářem z Lojovic vyhořela v Senohrabech pastouška, dnešní čp. 7. Několik týdnů předtím byl v obci nalezen dopis, v němž neznámý vyhrožoval, že obec bude hořeti ze čtyř stran. Ač se v noci hlídalo, vyhořelo stavení Stodolovo čp. 12, stavení Žádníkovo čp. 12, stodola a chlévy Vávrovy čp. 9. Ponocný a pastýř Jan Konvička viděl sice člověka, jak podpaluje stavení, nemohl ho však dostihnout. A tak byl pádný důvod, aby se z občanů ustavil „Místní sbor dobrovolných hasičů“. Stalo se tak na ustavující schůzi v září 1898. Na první straně hasičské Pamětní knihy je napsáno: „Kniha pamětní Dobrovolného hasičského sboru v Senohrabech, založeného za slavné vlády Jeho Veličenstva našeho nejjasnějšího Císaře a krále Františka Josefa I. v roce 1898. Dne 4. září vysvěcena byla veledůstojným pánem p. P. Josefem Růžičkou, farářem z Hrusic, stříkačka Sboru dobrovolných hasičů v Senohrabech za laskavé přítomnosti vážených pánů a dam z Prahy a okolí.“ První sbor tvořili: Jan Trojánek – starosta a jednatel, Václav Šimek – velitel a zbrojmistr, František Novák – pokladník, František Nedvěd – revizor účtů, František Jiroušek – důvěrník, Josef Vávra – cvičitel. Hasiči: Josef Trojánek, Antonín Vávra, Antonín Soustružník, Josef Císař, František Turek, Josef Budský, František Coubal, František Trojánek, Jan Konvička, Vojtěch Trojníček. Již 12. září byl sbor v akci při hašení požáru v Turkovicích. Sbor pořídil 2 voznice, 1 velký a 1 malý žebřík, 1 hák a 4 košíky – plátěné, nepromokavé – na nošení vody, jako hasičské náčiní. Byla zakoupena stříkačka od fy Smékal ze Smíchova za 1000 zlatých a ještě v dubnu 1899 dluhovala obec 900 zlatých. Stříkačka byla prozatímně uskladněna se žebříky v usedlosti čp. 5 (u Trojníčků) a pak ve vybudované zbrojnici u rybníku (čp. 114).

V roce 1906 byl podán návrh na postavení obecního domku a kůlny na „stroj hasičský“. Za čištění stříkačky bylo vypláceno ročně 8 korun. Každé začátky jsou těžké, i začátky místního sboru byly obtížné. Bylo málo finančních prostředků, a tak i vybavení sboru bylo nedostatečné. V počátku měl sbor jen 16 členů. V roce 1901 byl sbor na valné hromadě rozšířen a členové se podrobili řádnému výcviku. V pozdějších letech se staly členy i ženy. Ač byly schůze často bouřlivé, přece jen se hasičský sbor podílel na mnoha kulturních a jiných akcích v obci. Členové se účastnili sjezdů župních, okrskových i místních cvičení. Každoročně pořádali taneční zábavy, hasičský sbor zřídil v obci knihovnu, pořádal závody v koulení kuželek, založil v obci ochotnický spolek, sbor podpořil občany na Benešovsku, kteří byli postiženi povodněmi.

Velkých úspěchů bylo dosaženo v létech 1923 – 24 a 1936 – 38, kdy bylo získáno pro členství mnoho mladých občanů. Sbor se pilně zúčastňoval veřejných cvičení a sjezdů. To vše bylo dosaženo zásluhou obětavých členů. zvláště bratří Topolů.
V létech okupace se sbor odmlčel a prováděl jen nařízené úkoly. Teprve po osvobození nastala opět výrazná činnost. Hasičská jednotka se stala zdatnou složkou nejen v obecním, ale i okresním měřítku. Odměnou za poctivou práci v oblasti hasičské problematiky bylo v roce 1957 přidělení moderního požárního vozu v ceně 114 tisíc korun. Tohoto roku byla také naplánována v akci Z na rok 1958 adaptace požární zbrojnice.

V roce 1974 bylo místnímu sboru za úspěšnou činnost jak na sportovním poli, tak i při zdolávání požárů přiděleno první cisternové vozidlo. Tato činnost se v průběhu dalších let neustále zdokonalovala; svědčí o tom četné úspěchy na soutěžích požárního sportu četnost používání našich zásahových jednotek při likvidaci požárů nejen na našem katastru, ale i v katastrech vzdálenějších. Rok 1998 byl významným rokem pro naší organizaci, protože jsme v něm oslavili její 100. leté výročí od založení. Rok 2002 se stal prověrkou připravenosti požární jednotky nejen v boji proti ohni, ale i proti ničivému vodnímu živlu. V srpnu toho roku postihly celou zemi rozsáhlé záplavy, které se nevyhnuly ani našemu kraji.