Jednotka SDH obce Senohraby

Je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce zřízená za podmínek uvedených v zákoně o požární ochraně jako organizační složka obce, kde výkon služby vykonávají členové jednotky SDH obce, kteří mají s obcí uzavřen pracovně právní vztah.

Je jednotka kategorie JPO II, která na výzvu operačního a informačního střediska zasahuje i mimo územní obvod obce, která ji zřídila.

JPO II – jednotka SDH obce s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 5 minut.
Základní činnosti jednotky a členů jednotky

Organizace a činnost jednotky se řídí zákonem o požární ochraně a souvisejícími předpisy. Za činnost jednotky v organizačním a operačním řízení zodpovídá starosta obce, potažmo jím jmenovaný velitel jednotky.

Činnost členů jednotky se řídí zákonem o požární ochraně a souvisejícími předpisy. Specifikace dalších podmínek a činností, které nejsou uvedeny v zákoně o požární ochraně a s ním souvisejících předpisech, jsou uvedeny v dohodě o provedení práce mezi členy jednotky a OÚ Senohraby, přičemž nesmí být narušena akceschopnost jednotky.